Apr 9, 2016

Inima electrică

”Ce să faci când ești singur? Când ești singur, bătrân și obosit? Când fiecare gură de aer e un fâsâit? Când îți apropii mâna de ochii și vezi că nu-i mai poți controla tremurul?” gândurile bătrânului își găseau doar ecoul în apartamentul gol.
Mâini îmbătrânite încercau să îndrepte o statuetă spre ochii bătrânului. Era statuia unui butoi răsturnat în care trăia un bărbat. Deși nu o putea vedea bătrânul își amintea inscripția de pe soclu ”Câte din lucrurile de pe lumea asta nu îmi sunt utile”.
Bătrânul stătea singur într-un apartament învechit, cu covoare tocite de timp, scaune ce scârțâiau la orice apăsare și tablouri în ulei atârnate ușor strâmb pe pereți. Pe deoparte o pereche de cai alergau pe un câmp verde nesfârșit iar pe cealaltă un băiat african îi privea zâmbitor de pe stânca lui golașă. Pe un perete lung stătea cu scânduri ușor încovoiate o bibliotecă. Pe rafturile ei se odihneau doar lucruri ce “nu fac nimic”, lucruri rare, colecționate de oameni cu bani dar fără timp.
Preferatul bătrânului era un glob de sticlă ce ascundea un băiat și o fată. El trebuia întors iar copiii începeau să se joace în zăpadă. Globulețul nu ascundea nici o altă tehnologie, nu era vrun atomizator de arome sau vrun filtru de purificat aerul, era doar un obiect frumos, fără o altă valoare. La loc de cinste stătea și clepsidra cu nisip trandafiriu, ea nu era vrun receptor simandicos pentru comenzi vocale, sau locul ascuns pentru butonul de panică, era doar lemn și sticlă. Bătrânul lua câteodată clepsidra în mână să-i simtă textura și-o mângâia ușor ștergând-o de praf cu degetele goale.
Bătrânul le văzuse pe toate și le îndrăgise la timpul lor, acum însă jucăriile astea începuseră să-l enerveze: prea multe fire, prea multe baterii, prea multe lucruri de reîncărcat. Bătrânul își amintea, că primul lui calculator se putea încărca liniștit la soare, de ce oare nu progresaseră lucrurile. Unde erau promisiunile unei lumi mai bune, unde erau mașinile zburătoare, pastilele ce opresc îmbătrânirea, doctorii ce pot vindeca orice boală. Toate lucrurile astea erau la vârful degetelor noastre și totuși nu le-am atins niciodată, contempla bătrânul.
Și casa lui fusese invadată de tehnologie, fotoliul în care stătea își putea schimba forma în funcție de ocazie dar de obicei îl ținea în brațe ca pe un copil. Ajuns în îmbrățișarea caldă a fotoliului comandă unui proiector de generație veche.
- TV aprins ... program știri ...
“Sinuciderile au devenit prima cauză de mortalitate în rândul minorilor„. În aer apăru un grafic ce avea ca start anul în care se născuse bătrânul, de atunci numărul sinucigașilor crescuse vertiginos. Pe o coloană separată apăru numărul oamenilor ce încetau să-și mai procure medicamente pentru bolile cronice, apoi cei ce refuzau transplantul de organe toți subgrupe ale aceluiași tabel cu sinucigași.
Bătrânul făcea parte din categoria celor ce refuzaseră transplantul cu organe mutagene. Gândul că un animal cu care își împărțea ADN-ul se va naște, va trăii, și va fi sacrificat pentru el, îl speria pe bătrân.
Un psiholog se ivi în mijlocul camerei și începu să explice cauzele sinuciderilor la minori.
- TV închis.
Proptindu-și mâinile tremurânde pe genunchi împinse cu toate forțele, încercând să mai învingă încă odată neputința. El simțea că în curând nu se va mai putea scula de unul singur. Își spuse o rugăciune surdă și se avântă cu tot ce avea în față, gândind că mai bine cade în nas decât să rămână imobilizat în fotoliu. Bătrânul știa că fotoliul ăsta moale și confortabil îl slăbea, de fiecare dată se descâlcea tot mai greu din moliciunea lui.
Avântul avu succes și bătrânul înaintă cu pași nesiguri în față. Unde vroia să ajungă? într-un scurt moment de panică își ordonă gândurile. Începuse să uite... ce anume căuta el în picioare?
Își simți inima ajutată de micul aparat din piept. Ajunsese la vârsta la care aproape fiecare bătaie era reglată de electrozii ce îi intrau în piept. „Mușchii morți” îi salvaseră viața, ei îi strângeau inima ajutând-o să bată. Bătrânul avea o mică gaură în piept prin care ieșeau firele ce se hrăneau cu energie de la sistemul extern prins sub stern. Cu timpul însă aliajul cu legături bio-polimerice nu se mai lipea de țesutul îmbătrânit din jur. Iar de fiecare dată când făcea duș bătrânul credea că își va vedea inima prin gaură.

Purtat în față de picioare se regăsi în holul ce ducea afară. Bătrânul zâmbi, întotdeauna avea încredere în picioarele lui și de data asta îl purtaseră bine. Cu mulți ani înainte îi plăcuse să meargă cu bicicleta dar nu ca ceilalți copii prin parc și înapoi acasă ci departe, de fiecare dată mai departe. Simțea în picioare nevoia de a pleca la mare distanță.
Pe atunci, ca și acum, nu mergea cu o țintă. Se lăsa purtat înainte, tot înainte, până când oboseala era prea mare sau drumul înapoi prea lung. În pragul ușii bătrânul își aruncă brățara de monitorizare, își luă papucii pentru afară și înviorat de aerul răcoros porni la drum.
Ajuns afară bătrânul continuă să meargă până ce ieși din cartier. Picioarele lui ciudat revigorate doreau să-l poarte mai departe. Văzu copiii ce se îmbulzeau mergând grăbiți pe stradă, lucru pe care și el l-ar fi făcut odată. Nu își amintea să fi mers cineva mai repede ca el la serviciu sau mai înfipt la trecerile de pietoni. "Alte vremuri" își spuse bătrânul, acum nu destinația era scopul ci mersul în sine.
O tuse grea îl făcu să încetinească mersul dar nu se opri. Continuă o tuse sâcâitoare până ce se transformă într-o "tuse sănătoasă", o tuse ce îi curăță gâtul. Bătrânul scuipă într-o batistă mototolită și o privi, aceasta deja începuse să dizolve conținutul.
”Să ridic picioarele” își spuse bătrânul auzind iar târâitul. Pielea tălpilor era rigidă și uscată, nu se mai întindea doar crăpa iar durerea îl făcu pe bătrân să mai liniștească pasul.
"Nu încă" gândi el.
Își continuă drumul, lăsând trotuarul în urmă și mergând pe un acostament lângă șosea. Bătrânul încă nu înțelegea ce căuta aici și de ce picioarele îl purtaseră atât de departe de casă, poate prea departe. Obosit își aminti de fotoliul moale și agățător de acasă, asta îi curmă orice gând de întoarcere. Bătrânul simțea că asta era ultima lui șansă de a scăpa de acasă. Un ultim drum. Acum știa... știa unde vrea să ajungă... era o pădurice pe aici pe undeva. Nu mai fusese demult, multe se schimbaseră dar pădurea trebuia să existe.
Încercând să-și ridice picioarele mai sus bătrânul simții cum îi pleznesc genunchii așa că renunță, târâșul deveni constant. "Încă nu" șopti. Dorea să mai vadă o dată pădurea, locul unde își pierduse verile ca puștan.
Sub picioarele bătrânului apăru iarba moale proaspătă de primăvară. Bătrânul nu-și amintea exact, iar ochii nu-l ajutau, însă picioarele păreau să știe drumul, undeva în față era codrul. Locul unde stătuse atârnat de copaci ore în șir ne simțind foamea sau trecerea timpului.
Ajuns în gura pădurii, bătrânul își deschise cămașa, broboane de sudoare îi curgeau pe pieptul înălbit. Privi pentru ultima dată regulatorul cardiac și îl smulse cu toată forța ce o mai avea în mâini. Sistemul avea o baterie de rezervă înfiptă adânc în piept, bătrânul mai avea câteva minute până când „mușchii morți” deveneau inerți.
Ajunsese... aici era locul unde vroia să moară, departe, cât mai departe. Se sprijinii cu spatele de scoarța unui stejar ce părea să-i împărtășească vârsta. Privi cerul printre ramuri și așteptă ca inima să-i bată încă odată, singură.English version: Electric Heart
Read More »

Electric heart

"What can you do when you're alone? When you're alone, old and tired? When every breath is a hiss? When you near your hand to your eyes and you see you can't control it's trembling?" The old man's thoughts only found their echo in the empty apartment.
Aging hands were trying to move a small statue near the old man's eyes. It was a statue of a toppled barrel in which a man lived. The old man remembered the inscription on the pedestal "How many things of this world are not useful to me."
The old man sat alone in a quaint apartment with worn carpets, chairs which creaked at every touch and oil paintings hung slightly crooked on the walls. On one side there was a pair of horses running on an endless green field and on the other an african boy was sitting on a barren rock smiling at them. On a long wall sitting with bent boards was a bookcase. Its shelves were covered things that "did nothing", rare things collected by people who had money but little time to spend them.
The old man's favorite was a glass globe that hid a boy and a girl. You had to turn it over and the children would start playing in the snow. The globe didn't hide any other technology, it wasn't a fragrance atomizer or an air filter it was just a pretty thing with no other value. One of his prized possessions was an hourglass with rose petal sand, it didn't hide a fancy receiver for voice commands, or a panic button, it was just wood and glass. The old man would sometimes take the hourglass in his hand to feel its texture, he would gently wipe the dust off with his bare fingers.
The old man had seen them all and loved them at the time, but now all the gimmicks had begun to annoy him. Too many wires, too many batteries, too many things to recharge. The old man remembered his first computer could recharge lazily at the sun, why hadn't things progressed that way. Where were all the promises of a better world: where were the flying cars, the pills that stop aging, the doctors that could cure any disease. All these things that seemed at our fingertips, but we never managed to grab them, contemplated the old man.
His house had been invaded by technology as well, his sitting chair could change its shape for any occasion but it usually just held him like a child. Arriving in the warm embrace of the chair he turned on his decrepit projector.
- TV on … news program ...
"Suicides have become the leading cause of death for minors". A graph appeared in the air, it had the old man's birth year as the start date, since then the number of suicides had increased sharply. On a separate column the number of people who decided to stop procuring drugs for chronic diseases, and then those who refused organ transplants, all subgroups of the same suicide chart.
The old man was among those who had refused a mutagen organ transplant. The thought of an animal sharing his DNA, being born, living, and then getting sacrificed for him, scared the old man.
A psychologist emerged in the middle of the room and began to explain the causes of suicide in children.
- TV off.
Leaning on his knees he pushed with trembling hands to defeat his helplessness and get up. He felt that soon he won't be able to get up on his own. He said a silent prayer and rushed forward with everything he had, thinking that it would be better to fall on your nose than to remain immobilized in the chair. The old man knew the soft and comfortable chair weakened him, each time making it harder and harder to unravel himself from its softness.
The last push was a success and the forward momentum threw him on his feet. Where did he want to go? in a brief moment of panic he started arranging his thoughts. He forgot what he wanted to do ... what was he standing up for?
He felt his heart being aided by a small device in his chest. He had reached the age when almost every heartbeat was regulated by electrodes coming into his chest. The "dead muscles" had saved his life, they tightened around his heart helping it beat. The old man had a small hole in his chest that wires went through to the external source placed under his sternum. In time, however the alloy with bio-polymeric links no longer adhered to the surrounding aging tissue. And each time he showered the old man thought he just might see his heart through the hole.
His feet carried him to the hallway that led outside. The old man smiled, he could always trust his feet, they carried him well. Many years earlier he liked to bike all over the place but not like other the kids, in the park and back home, but far out, every time further and further, feeling the need to go far away.
Back then, as now, he didn't have a destination. He kept going straight ahead until he was too tired or the road back too long. In the doorway the old man threw his tracking bracelet, took his slippers and hit the road refreshed by the cool air.
He found himself outside his neighborhood and decided to continue. His legs were strangely reinvigorated and wanted to carry him further. He saw kids hurrying down the street, something he would have done once. He couldn't remember anyone walk faster or dive headstrong into a pedestrian crossing like he did. "Those were better times," the old man thought, now the destination wasn't the goal but the course itself.
A heavy cough made him slow down, but he didn't stop walking. The nagging cough continued until it turned into "a good cough", a cough that cleared this throat. The old man spat into a crumpled handkerchief and looked, the content had already begun to dissolve.
"Have to lift my legs" the old man said hearing his feet scrape the ground. The skin on his feet was rigid and dry, it no longer stretched it just cracked. The pain made him calm his pace.
"No, not yet." he thought.
He pressed on, leaving the pavement behind and going on the side of the road. The old man still didn't understand what he was doing here and why his legs carried him this far, perhaps too far to get back without help. Tired and remembered his soft clinging chair at home and that cut short any thought of returning home. The old man felt this was his last chance to escape. One final stroll. Now he knew ... he knew where he wanted to go ... there was a grove here somewhere. He hadn't been there for long time, many things had changed but the grove had to be there.
Trying to lift his legs up he felt his knees seize up. "Not yet" he whispered and let his feet drag. He wanted to see his forest one last time, the place he used to wander in the summer as a kid.
Under the old man's feet soft fresh spring grass appeared. The old man couldn't remember how to reach the woods, and his eyes couldn't help him, but his feet seemed to know the way, somewhere in front of him there had to be a grove. The place where he used to hang on a tree branch for hours and never get hungry or bored.
When he reached the edge of the forest, the old man opened his shirt. Sweat was running down his white chest. He looked one last time at his heart regulator and ripped it out with the last bit of strength he had. The system had a backup battery deep inside his chest, the old man still had a couple of minutes left until the "dead muscles" became inert.

He was finally here ... the place where he wanted to die. Far, far away. He leaned back against the bark of an oak tree that seemed to share his age. He looked at the sky through the branches, and he waited for his heart to beat once again on its own.


Versiunea în română: Inima Electrică
Read More »